ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีประจำแฟ้ม

        ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
           - โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
           - อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
           - สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
           - กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
           - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 7 (5)


        ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
           - ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
           - นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
           - แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
           - คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
           - สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
           - สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
           - มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7)
           - ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
               ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
               สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
               สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
               เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
                     การจัดหาพัสดุ (รวม 8 ข้อ)
                     การให้บริการประชาชน (รวม 7 ข้อ)
                     การบริหารงานของหน่วยงาน (รวม 6 ข้อ)
                     การบริหารงบประมาณ (รวม 5 ข้อ)
                     การบริหารงานบุคคล (รวม 6 ข้อ)
                     การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (รวม 4 ข้อ)
               งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
               สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)