ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

เรียน  บัญชีบัญชีแนบท้าย (คณะกรรมการจัดจ้าง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำสั่ง อบต.บันนังสาเรง ที่ 231/2553 ลว.18 สิงหาคม

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ประตู และป้ายของสนามกีฬาตำบลบันนังสาเรง  หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย (ตามแบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีพิเศษ นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง  จึงขอแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการยื่นเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  ดังกล่าวในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองยะลา  จึงขอให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ ตาม วัน    เวเลา ที่กำหนด  โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายมาหามะ  กอร์เดร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

 

ส่วนการคลัง

งานพัสดุ

โทร 073372265

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1836 คน