ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                     มีความประสงค์จะรับโอน  (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล  จำนวน    อัตรา  ดังนี้  

๑.     ตำแหน่ง  ช่างโยธา  หรือ  ช่างเขียนแบบ                จำนวน    อัตรา

๒.     ตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง                       จำนวน    อัตรา

๓.     ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป                           จำนวน    อัตรา

ผู้สนใจที่จะขอรับโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) หนังสือรับรองให้โอน (ย้าย) ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โทร  ๐ – ๗๓๓๗ – ๒๒๖๕ – ๗ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 764 คน