ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ส่วนโยธา อบต.บันนังสาเรง
  รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2555 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะอ่างกักเก็บน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ อบต.บันนังสาเรง จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลบันนังสาเรง ช่วยกันซ่อมแซมบำรุงรักษา และจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้ง จึงเรียนมรเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน อบต.บันนังสาเรง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 693 คน