ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 อบต.บันนังสาเรง ขอเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
04 ธ.ค. 2561
92 ประชาสัมพันธ์และความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
10 พ.ย. 2561
93 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 พ.ย. 2561
94 โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
05 พ.ย. 2561
95 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
31 ต.ค. 2561
96 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
05 ต.ค. 2561
97 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ต.ค. 2561
98 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 ต.ค. 2561
99 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ต.ค. 2561
100 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรสจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26