ข่าว : ขอเชิญประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงประจำปี 2562

รายละเอียด  : ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององคืการบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงประจำปี 2562 กอลิงค์ ข้างล่างได้เลยครับ
     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmHhGS6qduzC_tdvcj3vHhyTTULCPIT86zRC-9D1rTChtmA/viewform
     
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือผู้แจ้งข่าว : ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ประกาศเมื่อ :