ข่าว : รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และมีน้ำใช้ช่วงฤดูแล้งผู้แจ้งข่าว : งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต.บันนังสาเรง ประกาศเมื่อ :